Close button
NO
EN
A calm stream of water running between snow-covered rocks

Våre tjenester

Oslo Family Office er det eneste miljøet som jobber med helheten i eierskapet til norske eierfamilier.

For å bringe familiene fremover bistår vi våre familier med både strategiske, taktiske og operasjonelle oppgaver. Våre viktigste fokusområder er:

1
SETTE EN TYDELIG RETNING

Vi bistår våre familier med utvikling av en eierstrategi som skal sette tydelig retning for eksisterende og kommende generasjoner. Vår tilnærming er basert på beste praksis innen tradisjonell strategiutvikling kombinert med metoder for endringsledelse. Vår tilnærming legger til rette for godt generasjonssamarbeid i strategiutviklingsprosessen gjennom god involvering, felles mulighetstenkning og effektiv problemløsning.

Eierstrategien utvikler vi i tett samarbeid med familiene og vil typisk inneholde felles visjon, verdier og målsetninger, strategiske prioriteringer, familiens styringsmodell, «veikart» for neste generasjon samt tiltak for å sikre best mulig samspill og samhold i familien.

Med utgangspunkt i eierstrategien jobber vi tett med våre familier på konkrete delstrategier blant annet knyttet til eiendomsutvikling, kapitalallokering, kapitalstruktur, felles eierprosjekter og samfunnsansvar.

2
UTØVE ET PROFESJONELT EIERSKAP

Familiens styringsmodell kommer ofte på toppen av de tradisjonelle styringsmodellene i bedriftene. Ved overgangen fra få til flere eiere, og økt bredde i familiens i familiens virksomheter, økes kompleksiteten og behovet for tydelighet. Vi bistår våre familier med å etablere en robust styringsmodell som bygger på familiens eierstrategiske prinsipper. Videre bistår vi våre familier med utøvelsen av et profesjonelt eierskap – helt ut i deres operative virksomheter. Dette kan inkludere strategiarbeid, implementering av retningslinjer for godt styrearbeid – så vel som bistand til praktisk gjennomføring av styremøtene. Flere av våre kollegaer sitter derfor i styrene til våre familier. Andre temaer kan inkludere optimalisering av aksjonæravtaler, selskapsstrukturer, nøkkeltallsrapportering, lederoppfølging, risikostyring, dialog med bankene, medeierskapsmodeller og insentivordninger.

3
UTVIKLE EKSISTERENDE VERDIER

Våre familier har som oftest en vesentlig andel av sin formue i operasjonell virksomhet, kombinert med en eiendomsportefølje og en kapitalforvaltningsportefølje. Gjennom utvikling av eierstrategien etablerer vi tydelige investeringsmandat for de ulike investeringsområdene. Videre vurderer vi løpende mulighetene og risikoen i hele porteføljen, etablerer tydelige føringer for operativ ledelse og støtter eierne i forbindelse med transaksjoner knyttet til å videreutvikle virksomhetene. På den måten sikrer vi at vi realiserer det fulle potensialet i familiens virksomheter samtidig som vi balanserer risikoen.

4
IDENTIFISERE NYE MULIGHETER

Vi bistår familiene våre med å navigere i et landskap hvor konkurransen om å få tilgang på de beste investeringsmulighetene tiltar. Riktige beslutninger må fattes innenfor korte tidsfrister. Vi støtter med å utvikle gode beslutningsgrunnlag, velge rådgivere, identifisere mulige samarbeidspartnerne og være eiernes «høyre hånd» i dialogene.

5
FORME OG GI NÆRING TIL DNA’ET

Vår erfaring er at familier som lykkes med sitt felles eierskap holder sammen av grunner som handler om mer en finansiell avkastning. For å bistå våre familier på best mulig vis er det essensielt at vi forstår og hensyntar familiens DNA. Med denne forståelsen som utgangspunkt kan vi utvikle og definere prosjekter, arenaer, verktøy og andre elementer som legger til rette for et godt generasjonssamarbeid på kort og lang sikt.